Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
 1. Domů
 2. / Pre zamestnávateľov
 3. / Etický kódex spoločnosti

Pravidlá správania etického kódexu spoločnosti Europa Workintense spol. s r.o.

Doba čtení: 6 mins
Etický kódex spoločnosti Europa Workintense

Etický kódex má spoločnosť Europa Workintense spol. s r.o. (ďalej len EW) spracovaný ako jeden zo svojih štandardov, ale nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, ani nenahradzuje vnútorné predpisy spoločnosti.

Spoločnosť EW prijímá tento etický kódex ako súbor základných hodnôt a prístupu k podnikaniu, ktorým sa riadi pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a očakáva od svojich obchodných partnerov rovnaký prístup.

 • Rešpektovanie zákonov danej krajiny
 • Úcta a dôvera voči nadriadeným i kolegom
 • Maximálna ústretovosť voči zákazníkom
 • Záväzok mlčanlivosti vzhľadom k interným informáciám
 • Jednanie v záujme firmy a jej dobrej povesti
 • Vzťah k zamestnancom

V oblasti obchodu:

 • v obchodnej súťaži jednať slobodne v medziach medzinárodne uznávaných pravidiel poctivého obchodu;
 • svojimi postojmi a správaním v obchodných vzťahoch vytvárať atmosféru dôvery a korektnosti;
 • dištancovať sa od akéhokoľvek poskytovania výhod alebo odmien potencionálnym zákazníkom, verejným orgánom, verejným zariadeniam alebo iným zástupcom týchto orgánov, ktoré nie sú v súlade so zákonmi alebo s dobrými obchodními mravmi;
 • EW vystupuje voči svojej konkurencii v obore čestne, ale rázne, nepoškodzuje povesť konkurencie ani ich predstaviteľov.

EW požaduje v prípade sprostredkovania práce v Českej republike zahraničným subjektom dodržovanie zjednaných cenových podmienok. Nedodržanie zjednaných podmienok a prekročenie zjednaných cien, či neoprávnené účtovanie vedie k okamžitému ukončeniu spolupráce so všetkými právnymi a morálnymi dôsledkami pre Sprostredkovateľa.

V oblasti plnenia požiadaviek právneho poriadku ako minima etiky:

 • považovať dodržovanie zákona za základný predpoklad vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia ako u svojich organizáciách, tak i u obchodných partnerov;
 • vytvárať image svojich organizácií a svojeho podnikania na zodpovednosti, dôveryhodnosti, spoľahlivosti a zákonnom jednaní;
 • dôsledne plniť uzavreté zmluvy, dohody a záväzky;
 • považovať platobnú morálku za os obchodných vzťahov a základ zdravého podnikateľského prostredia.

Vo vzťahu k obchodným partnerom

 • zaobchádzať spravodlivo so všetkými obchodnými partnermi, udržovať s nimi dobré vzťahy a rešpektovať ich práva;
 • pri obchodnom styku dôsledne aplikovať princípy korektnosti, otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti;
 • striktne rešpektuje všetky zákony, tradície a kultúru krajín a destinácií, v ktorých realizuje svoje podnikateľské zámery;
 • dbať aby ponúkané a realizované služby klientom boli na vysokej kvalitatívnej úrovni a zodpovedali parametrom a požiadavkám obsiahnutých v národných a medzinárodných normách alebo predpisoch;
 • dbá dôsledného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z realizovaných služieb v stanovených alebo dohodnutých termínoch;
 • všetky informácie obchodných partnerov považuje spoločnosť (EW) za dôverné.

Vo vzťahu k zamestnancom

 • dbať na dôstojnú zamestnávateľskú klímu, úctu k zamestnancom, na ich informovanosť, spravodlivé odmeňovanie, zvyšovanie kvalifikácie, bezpečnosť a hygienu práce;
 • dbať na dôstojné zamestnanecké prostredie, nepripúšťať akúkoľvek diskrimináciu odporujúcu právu a medziľudským vzťahom;
 • podporovať racionálne zlepšovanie životného a pracovného prostredia zamestnancov firmy;
 • viesť svojich zamestnancov k čestnému jednaniu, slušnosti a osobnej zodpovednosti;
 • vyžaduje, aby zamestnanci dbali zásad bezpečnej práce, dodržovaniu a riadnemu využívaniu stanovenej pracovnej doby;
 • vyžaduje, aby zamestnanci vo vzťahu k majetku spoločnosti riadne hospodárili so zverenými prostriedkami i v záujme ochrany majetku zamestnávateľa;
 • aby informácie, ktoré zamestnanci o spoločnosti získajú pri výkone svojej práce, nesmú používať pre osobný zisk ani pre iný účel, než pre ktorý boli určené;
 • pre riešenie prípadných pracovných sporov medzi spoločnosťou a zamestnancami sa prednostne využíva vyjednávacia procedúra.

Dodržovanie noriem a pravidlá pre zamestnancov

 • spoločnosť vytvára podmienky pre to, aby všetci zamestnanci mali možnosť vysloviť svoju mienku o správaní spoločnosti, ich rozhodnutiach alebo o správaní zamestnancov;
 • všetky podnety prijíma výkonná riaditeľka spoločnosti akoukoľvek formou komunikácie, ktorá tiež informuje podávajúcu osobu o spôsobe vybavenia jej podnetu;
 • výkonná riaditeľka pravideľne informuje vedenie spoločnosti a predstavenstvo o dodržovaní princípov etického kódexu v rámci spoločnosti;
 • na návrh výkonnej riaditeľky prejedná predstavenstvo spoločnosti akúkoľvek správu a v prípade potreby prijme nápravné opatrenie;
 • podnet, ktorý zamestnanec podá a je prijatý, je považovaný zo strany spoločnosti za dôvernú informáciu a bez súhlasu podávajúcej osoby nie je postúpená ďalej;
 • spoločnosť vylučuje akýkoľvek postih či negativny vplyv na zamestnanca, ktorý podal podnet v súlade s týmto etickým kódexom.

V oblasti protikorupčných opatrení

 • aktívne vystupovať proti korupcii všetkých foriem, vrátane úplatkov a vydierania;
 • poskytovať vzdelávanie zamestnancom v oblasti podnikateľskej etiky a protikorupčných opatrení;
 • uplatňovať ochranu oznamovateľov korupčného jednania a pozitívne motivovanie zamestnancov v odhaľovaní korupčného správania v spoločnosti.

Doručovanie podnetov

 • Všetky podnety je možné doručovať všetkými bežne dostupnými komunikačnými kanálmi spoločnosti, alebo prostredníctvom webových, alebo prostredníctvom poštového doručovateľa.

Kategorie: 

 
 
 
 
 

Režim Ukrajina