Outsourcingové služby procesů a funkcí
You are here:
  1. Domů
  2. / OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY

Automotive a Logistic outsourcing

Outsourcingové služby procesu a funkcii
Outsourcingové služby procesu a funkcii

Outsourcingové služby procesu a funkcii 

Outsourcingová agentúra Europa Workintense, spol. s r. o. sa orientuje na realizáciu systémových celkov, procesov a funkcii, celkovej alebo čiastočnej výroby, v ktorej je značný podiel ručnej/ manuálnej práce.

Outsourcing agentúry Europa Workintense šetrí vaše náklady a personálne kapacity

Konkrétne sa zaoberáme realizáciou ucelených celkov výrobných a technologických procesov vo výrobe, logistike, službách a IT. Svoje zmluvné záväzky plníme priamo v našej prevádzke s pomocou vlastných výrobných kapacít alokovaných vo východnej a centrálnej Európe.

Ďalšou možnosťou sú zariadenia našej vlastnej prevádzky umiestnené v blízkosti nášho partnera alebo priamo prenájom výrobných kapacít partnera, pre zaistenie kompletných procesov a následne integrácia splnených cieľov pre ďalšie spracovanie zákazníkom.

Okrem iného prevádzkujeme tiež outsourcing procesov personalistiky a vedenie mzdovej agendy. Ručíme vám za splnenie nastavených cieľov prostredníctvom poistenia zodpovednosti podľa zmluvných podmienok.

Priemyslový outsourcing

„Priemyslový outsourcing“ predstavuje zmluvný prevod určitých podnikateľských procesov a výrobných funkcii, ktoré spadajú do systémových ucelených celkov režijných kapacít zákazníka - odberateľa, na dodávateľa. Následne budú procesy obnovené v prevádzke dodávateľa (subdodávateľský spôsob plnenia zmluvných záväzkov).

Cielený outsourcing zahrňuje plnenie objednávky a  konkrétneho zadania s následnou integráciou splneného výsledku do prevádzkového procesu zákazníka

Za náš hlavný cieľ v poskytovaní „priemyslového outsourcing“ považujeme realizáciu činnosti  ucelených systémových celkov výrobných, logistických a technologických procesov,  v ktorých nájdeme významný podiel ručnej práce. V okamžiku, kedy nastavajú sezónne výkyvy vo výrobe a je potrebné  mať nové technické a odborné vybavenie, ktoré práve nie sú pre zákazníka cieľovou položkou v podnikaní. V našej kompetencii je optimalizovať výrobný proces tak, aby zákazníka nijak neobmedzoval v jeho podnikaní.

V danej oblasti disponujeme kvalifikovanými a odbornými pracovníkmi, náležitými kapacitami, novými prednými technológiami a dokážeme zabezpečiť výrazný pokrok v celkovom procese výroby. Úspešne vyriešime obmedzujúce faktory a svojou činnosťou prinesieme zákazníkovi progres.

Sme schopný prevziať časť výrobného procesu, eventuálne celkový výrobný proces do svojich výrobných kapacít

Formou zmluvných vzťahov sme taktiež schopný realizovať ucelený celok systémovej výroby prostredníctvom výrobnej spolupráce so zákazníkom, a to prevzatím zodpovednosti a poskytnutím záruky za vyrobený produkt alebo poskytnutú službu. Skrátka zaručíme splnenie stanovených cieľov realizujeme aktuálne potreby zákazníka.

Kľúčové výhody služieb outsourcingu Europa Workintense  

Jednou z našich kľúčových výhod je schopnosť premiestiť výrobný systémový celok náročný na ručnú / manuálnu prácu v rámci pracovného trhu, v ktorom je dostatok pracovnej sily. Tiež zabezpečíme pre prevádzkovú činnosť potrebný, miestni motivovaný personál na pracovných trhoch východnej Európy.

Tiež sme schopní zabezpečiť výrobnú spoluprácu so zákazníkom priamo v jeho prevádzke, prostredníctvom zriadenia našej prevádzky v ucelenej prevádzke zákazníka s následnou integráciou nami splnených cieľov do ďalších prevádzkových činností zákazníka.

Pri realizácii tejto formy outsourcingu sa orientujeme na profesie:  robotnícke (kvalifikovaní robotníci), technické, manuálne, remeselné, IT, manažérske, administratívne a servisné.

Efektívne uplatnenie skúsenosti Europa Workintense v outsourcingu v prospech zákazníka

Našou ďalšou prednosťou, na ktorej si zakladáme, je, že vlastníme výrobné a skladové kapacity, výrobné technológie a tiež patričné softvérové riešenia. To všetko nám umožňuje prevziať rôznorodé činnosti, zjednocovať procesy, prenášať zručnosti a know-how. Naše skúsenosti a kapacity uplatňujeme efektívne v prospech zákazníka.

Taktiež vieme automatizovať a mechanizovať procesy, pri ktorých bola ešte donedávna hojne využívané iba ručné práce kvôli malému počtu vyrobených jednotiek.

Naše výrobné a skladové priestory sú umiestnené v Českej republike a na Ukrajine.

Základ nášho ľudského potenciálu tvoria naši pracovníci, ktorí sú prevažne občania Ukrajiny. Orientujeme sa tiež na personál zo zahraničia, konkrétne z EÚ, ale aj tretích krajín. Jedná sa predovšetkým o pracovníkov, ktorí majú trvalý pobyt, občianstvo v členskej krajine Európskej únie alebo vízových pracovníkov tretích krajín.

Zameranie outsourcingové činnosti Europa Workintense

Naše outsourcingové činnosti sú zamerané na priemyselné oblasti: spracovateľský priemysel, výrobu, logistiku, strojárstvo, ľahký priemysel, stavebníctvo, automobilový priemysel, potravinársky priemysel, zdravotníctvo, sféru služieb, administratívu, personalistiku, účtovníctvo a IT (informačné technológie)

Máme rad zavedených a už dlhé roky úspešne fungujúcich projektov, kde outsourcujeme celkový proces výroby vo vlastných výrobných kapacitách, a to v nasledujúcich priemyselných odvetviach: v strojárstve, potravinárstve, pivovarníctve a logistike.

Zaručíme vám:

  • Operačnú efektivitu.
  • Compliance with the low - plnú zákonnú zodpovednosť.
  • Zníženie súdnych rizík.
  • Úplnú konfidenciu.  

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.